Klimabonden

- Praktiske klimatiltak for landbruket i Meland kommune

Det våte klimaet kombinert med mykje myrjord har alltid gjort at det er krevjande å vere vestlandsbonde. Klimaendringar med meir ekstremver og nedbør i vekstsesongen har gjort det endå vansklegare. Fleire bønder klarar likevel å lukkast sjølv i uår med mykje ekstremver. Kva slags tiltak gjer desse bøndene for å møte klimaendringane og korleis vidareformidle desse erfaringane på ein god måte?

Foto: Laila Bjørge

 

 

Prosjektet handlar om klimatilpasning
basert på lokale tilhøve.
Gjennom prosjektet ønskjer ein
å samle erfaringar frå aktive bønder og forsking
for å finna praktiske tiltak som har overføringsverdi
til andre bønder i kommunen og regionen.
Målet er å dele erfaringane og dei praktiske tiltaka
på ein lett tilgjengeleg måte
til inspirasjon og lærdom for andre.

 

 

Landbrukskontor og rådgjevingstenesta føler ofte at ein manglar verktøy for å formidla kunnskap til bøndene på ein enkel og effektiv måte. Klimatilpassing er eit stort og vidt begrep, og ein trenger praktiske døme for å vise kva dette vil seie. For å nå målet, er det planlagt å formidle dei erfaringsbaserte tiltaka gjennom videosnuttar der ein syner bønder som gjer dette i praksis. Gjennom video kan ein tydeleg få vist både korleis og kvifor ein bør gjere ting på andre måtar for å tilpassa seg endringane i klimaet. Ved å ta i bruk sosiale media og video, kan erfaringsbasert kunnskap frå bønder gjerast tilgjengeleg for andre bønder.

Prosjektet starta opp hausten 2018 og skal etter planen jobbast med fram til desember 2019. I løpet av prosjektperioden vil forvaltninga, bønder og rådgjevingstenesta gå saman og kartlegge gode klimatiltak for landbruket og formidle desse gjennom videosnuttar. Prosjektet er eit samarbeid mellom Meland kommune, Meland Bondelag og Norsk lanbruksrågiving Vest, i tillegg til støtte frå fylkesmannen og fylkeskommunen.

Kontaktperson for prosjektet er Laila Bjørge, landbrukssjef i Meland kommune.

Tips ein ven Skriv ut
Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Nordhordland luftbilde

Nordhordlandsangen - av Bjarte Leithaug

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg