Eit internasjonalt nettverk

Ved inngangen til 2019 finst det 686 biosfæreområde i til saman 122 land i verda. I Europa finst det 245 område i 35 land. Dette er eit verdsomspennande nettverk! Nordhordland er peikt ut som Norge sin første kandidat til å få status som eit UNESCO Biosfæreområde, vi håpar det vil skje i 2019.

Alle biosfæreområda er ulike og unike. Det er fordi alle tek utgangspunkt i sine ressursar og sine utfordringar og søkjer gode berekraftige løysingar for sine innbyggjarar og etterkomarar. Felles for dei alle er at dei søkjer å finne løysingar der lokalbefolkninga, styresmakter, næringsliv og forskingsinstitusjonar saman har dialog og tek grep om den ønskte samfunnsutviklinga.

Stort areal
Programmet har vekse seg stort og den kraftigaste veksten i medlemsland og biosfæreområde har skjedd dei siste 20 åra, etter at dei globale utfordringane har vorte større, Om ein ligg alle biosfæreområda saman utgjer det eit areal på meir enn 100 millionar km- dette er eit areal større enn Kina! Alle dei store økosystema er omfatta og den store økologiske diversiteten er integrert med kulturell diversitet.
Det bur meir enn 170 millionar menneske innafor biosfæreområda.

Utveksling mellom biosfæreområda
Det er ein intensiv kunnskapsutvekling mellom biosfæreområda. Ein enorm database er bygd opp av områda, lokalisert i UNESCO. I Europa samarbeider område på mange ulike plan, på mange ulike måter og på svært mange ulike felt. Det er også naturleg å samarbeide om EU-prosjekt.

Nordisk samarbeid
I Sverige har dei 5 biosfæreområde og 2 til er under utvikling. I Finland har dei 2 og i Danmark har dei 1 område. I utviklinga av biosfæreprosjektet i Nordhordland har vi hatt særs god hjelp og støtte frå våre naboar. Det finst eit nettverk, NordMAB, som består at nordiske, canadiske, baltiske og britiske biosfæreområder. Nettverket har ulike samarbeidsprosjekt saman og har møte kvar haust. Nordhordland har delteke i nettverket sida 2013 og var vertskap for NordMAB i 2016.

Bilde 18.10.2016, 12.57.19_1366x1025.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut